• Pobočka Náchod
  • Čekárna


O nás

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) jsou součástí sítě školských poradenských zařízení. Poskytují služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou pomoc při výchově a vzdělávání dětí, žáků i studentů. Jejich činnost je upravena vyhláškou č. 72/2005, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, a uskutečňuje se ambulantně na pracovištích poradny a návštěvami pracovníků poradny ve školách a školských zařízeních. 

Hlavní náplní činnosti poradny je přímá práce s dětmi, žáky a studenty škol a školských zařízení ve věku od 3 let do ukončení středního, respektive vyššího odborného vzdělání, s jejich rodiči a pedagogy. Poradenské služby - psychologická a speciálně pedagogická diagnostika a intervence, informační, konzultační, poradenská a metodická podpora zákonným zástupcům, metodická podpora pedagogům - jsou poskytovány zejména v následujících oblastech:

  • posouzení připravenosti dětí na povinnou školní docházku (školní zralost), 

  • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků a studentů škol, řešení výukových problémů včetně specifických poruch učení,

  • vydávání posudků k přiznanému uzpůsobení maturitní zkoušky,  

  • posouzení mimořádného nadání,

  • řešení problémů v adaptaci a  výchovných problémů včetně specifických poruch chování,

  • řešení osobnostních nebo sociálně vztahových problémů,

  • kariérové poradenství,

  • řešení obtíží souvisejících s odlišným kulturním prostředím či odlišnými životními podmínkami,

  • prevence rizikového chování.

Standardní psychologické a speciálně pedagogické poradenské služby jsou klientům poskytovány bezplatně, podmínkou je písemný informovaný souhlas klienta nebo jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

V Pedagogicko-psychologické poradně v Náchodě najdete odborný tým psychologů, speciálních pedagogů, sociální pracovnice a metodika prevence, který Vám pomůže řešit otázky a problémy týkající se výchovy a vzdělávání .
 
Pracujeme v týmu psycholog-speciální pedagog. Každá dvojice má na starost  konkrétní školy, do kterých jezdí i na pravidelné konzultační dny. Toto pevné rozdělení nám umožňuje lépe se orientovat v prostředí školy, komunikovat s konkrétními pedagogy. Můžeme sledovat rozvoj dítěte po dobu jeho školní docházky.
Filozofie naší práce je založena právě na týmové spolupráci již při vyšetření, včetně následné péče (konzultace s pedagogy, vedení rodičů a dítěte, vytváření programů rozvoje apod.). 
Naši práci a přístup ke klientovi v mnohém ovlivnila teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti a principů zprostředkovaného učení prof. Reuvena FeuersteinaVycházíme z myšlenky, že každý se může rozvíjet, pokud k tomu má vhodné podmínky. Snažíme se zmapovat společně s rodiči a učiteli míru rozvoje jednotlivých schopností dítěte a následně pomáháme utvářet prostředí tak, aby dítě mohlo být úspěšné.Věříme, že inteligence není neměnná struktura, kterou pouze využíváme, ale lze ji měnit jako celek a zvýšit tak mentální možnosti každého člověka. Všichni jsme schopni zlepšit své myšlení a naučit se lépe využít informace, které získáváme.