• Pobočka Náchod
  • Čekárna


Žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Žák  střední školy může požádat ředitele školy, aby mu umožnil vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). Důvody mohou  být následující:

  • speciální vzdělávací potřeby (těžší forma specifických poruch učení nebo chování),
  • zdravotní oslabení,
  • mimořádné nadání v oblasti sportu, umění apod.

Ze zákona musí IVP doporučit školské poradenské zařízení.
V případě, že žák není klientem PPP a žádá poradnu o doporučení ke vzdělávání dle  IVP, musí přinést

  • písemné vyjádření/doporučení - lékaře, pedagoga uměleckého oboru, trenéra apod.,
  • vyjádření školy, že s IVP souhlasí,
  • v  případě nezletilých klientů je nutný i písemný souhlas zákonných zástupců.