• Pobočka Náchod
 • Čekárna


Jak probíhá návštěva poradny

 • Na základě pozvánky (poštou, mailem) nebo na základě předchozí telefonické domluvy se rodič se svým dítětem dostaví do prostor PPP.
 • V čekárně jej kontaktuje odborný pracovník (psycholog, speciální pedagog, příp. metodik prevence). Následuje úvodní rozhovor s rodičem, v němž se mj. přesněji specifikují jeho požadavky a očekávání, dostane podrobnější informace o průběhu, obsahu a přibližné délce trvání vyšetření.
 • Svolení s poskytnutím sjednané poradenské služby dává rodič podpisem informovaného souhlasu.  S textem informovaného souhlasu je možné se seznámit ještě před samotnou návštěvou poradny - Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby.
 • V případě, že se jedná o první návštěvu poradny, přechází rodič k sociální pracovnici, která s ním sepíše podrobné anamnestické údaje (tzn. údaje týkající se zejména vývoje dítěte od narození, prodělaných nemocí, genetického zatížení, projevů chování, adaptace v mateřské škole, průběhu dosavadní docházky do základní školy).
 • Dítě v poradně zpravidla (zejména v případě prvotního vyšetření) absolvuje obě jeho části – psychologické i speciálně pedagogické vyšetření.
 • Rodič může po sepsání anamnézy opustit prostory poradny a vrátit se ve smluvenou dobu.
 • Po skončení vyšetření probíhá s odbornými pracovníky podrobný rozbor výsledků vyšetření včetně návrhu výchovných či výukových opatření – v případě potřeby se s rodiči domluvíme na dalším termínu návštěvy, konzultace apod.
 • Z vyšetření je vypracována písemná zpráva a v případě potřeby i Doporučení školského poradenského zařízení obsahující návrh odpovídajících úprav vzdělávání.

Co vzít s sebou

 • Vzhledem k délce trvání návštěvy (cca 3 hodiny zejména v případě prvotního vyšetření)  doporučujeme vzít pro dítě  svačinu a pití,
 • V případě školáků (vč. studentů) vezměte s sebou školní sešity, portfolia, případně další grafické výstupy.