• Pobočka Náchod
 • Čekárna

 

Kdy se objednat do poradny?

PPP Vám nabízí pomoc při řešení otázek týkajících se výchovy a vzdělávání Vašeho dítěte.

 

Předškoláci

 • posouzení laterality ("praváctví" či "leváctví"),
 • posouzení vývojové úrovně dítěte,
 • posouzení školní zralosti  (včetně vypracování odborných podkladů – doporučení odkladu školní docházky aj.),
 • pomoc při adaptačních problémech v MŠ,
 • pomoc při emočních (citových)  a výchovných problémech v rodině a v MŠ,
 • pomoc s rozvojem dílčích schopností a dovedností (grafomotorika,  početní schopnosti a dovednosti, oblast zrakového a sluchového vnímání, pravolevá a prostorová orientace aj.).

V PPP nepracují logopedi - pokud se u Vašeho dítěte objevuje opožděný vývoj řeči, nesprávná výslovnost hlásek, koktavost či další vady řeči, je potřeba kontaktovat buď klinického logopeda nebo speciálně pedagogické centrum.

 

Vyšetření školní zralosti

 • O vyšetření školní zralosti Vašeho dítěte je vhodné požádat v měsících lednu a únoru. Samotná vyšetření se realizují v březnu a dubnu, aby bylo možné co nejobjektivněji posoudit školní připravenost.
 • K vyšetření rodiče přinesou vyplněný Dotazník pro rodiče předškoláků a pokud dítě dochází do MŠ, tak i vyplněné Sdělení MŠ o dítěti. Někdy nám po domluvě s rodiči posílají mateřské školy vyplněné dotazníky poštou.
 • Vyšetření školní zralosti trvá cca 45 minut a je realizováno v dopoledních hodinách.
 • PPP odklad školní docházky pouze navrhuje, rozhodnutí o odkladu vydává vždy ředitel ZŠ na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.

V případě, že je důvodem k odkladu školní docházky pouze řečová vada, je nutné kontaktovat SPC, a to i v případě, že je dítě vedeno u klinického logopeda.

Pokud jste již s dítětem klienty jiného školského poradenského zařízení (např. speciálně pedagogického centra), požádejte o doporučení k odkladu školní docházky tam.

Pokud odklad školní docházky doporučí na základě svého vyšetření dětský klinický psycholog, přineste tuto zprávu  do poradny a doporučení vám vystavíme.

 

Žáci základních škol

 • pomoc při řešení výukových obtíží (na podkladě nerovnoměrného vývoje rozumových předpokladů, snížené úrovně rozumových předpokladů, specifických poruch učení, specifických poruch chování, osobnostních zvláštností a jiných odlišností ve výoji dětí),
 • psanipomoc při zvládání výchovných obtíží (na podkladě poruch chování nebo souvisejících s aktuálně či dlouhodobě nepříznivou situací v rodině),
 • pomoc při volbě další vzdělávací cesty (kariérové poradenství před ukončením základní nebo střední školy,  posouzení předpokladů ke studiu na víceletém gymnáziu, zvážení vhodnosti typu studia, příp. přestupu na jinou školu),
 • pomoc při řešení adaptačních a vztahových problémů v třídních kolektivech (mapování vztahů mezi žáky ve třídě, následné programy na podporu zdravého sociálního klimatu ve třídě a prevence šikany),
 • péče o mimořádně nadané žáky (identifikace nadání, poradenství pro rodiče, konzultace individuálních vzdělávacích plánů). 

 

Studenti středních škol

 • pomoc při řešení výukových obtíží (na podkladě nerovnoměrného vývoje rozumových předpokladů, snížené úrovně rozumových předpokladů,  specifických poruch učení, specifických poruch chování, osobnostních zvláštností  a jiných odlišností ve vývoji dospívajících),
 • pomoc při zvládání výchovných obtíží (na podkladě poruch chování nebo souvisejících s aktuálně či dlouhodobě nepříznivou situací v rodině),
 • pomoc při řešení osobních a vztahových problémů dospívajících,
 • pomoc při volbě další vzdělávací cesty (kariérové poradenství před ukončením  střední školy,  posouzení předpokladů ke studiu na VOŠ a VŠ, zvážení vhodnosti typu studia, příp. přestupu na jinou školu),
 • pomoc při řešení adaptačních a vztahových problémů v třídních kolektivech (mapování vztahů mezi žáky ve třídě, programy na podporu pozitivního klimatu třídy).

dospivajici

 

Rodiče

 • nabídka konzultací.