• Pobočka Náchod
  • Čekárna


S kým se v poradně potkáte

Pracovní tým v PPP tvoří psychologové, speciální pedagogové, metodik prevence a sociální pracovnice.

Při prvotním vyšetření Vašeho dítěte se zpravidla (podle charakteru řešené problematiky) setkáte s odborníky tří profesí - psychologem, speciálním pedagogem a sociální pracovnicí.

Sociální pracovnice s rodiči zpracovává podrobnou rodinnou anamnézu, která se týká základních informací o rodině, ale zejména vývojových období Vašeho sítěte, jeho osobnostních  charakteristik, zájmů, dále získává důležité informace z oblasti jeho předškolního i školního vzdělávání . Rovněž je schopna poskytnout rodičům poradenství v sociálně právní oblasti či krizovou intervenci.

Základní náplní práce psychologa a speciálního pedagoga v PPP je diagnostická, terapeutická a konzultační činnost. Záleží vždy na povaze řešeného problému, jaké metody a formy pomoci Vám, resp. Vašemu dítěti, tito odborníci nabídnou.

Metodik prevence zajišťuje specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti územní působnosti okresu Náchod. Na žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování.

Všichni odborní pracovníci pracoviště si pravidelně rozšiřují své odborné kompetance a dovednosti v akreditovaných vzdělávacích kurzech a programech celoživotního vzdělávání. Podrobnější výčet jejich standardních činností v rámci pedagogicko-psychologické poradny lze najít v příloze č. 4 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.