• Pobočka Náchod
  • Čekárna


Nabídka PPP pro pedagogy MŠ

Pedagogům MŠ nabízíme možnost konzultací ohledně
- problémového chování dítěte ve školce (nižní schopnost adaptability, hyperaktivita, negativismus, vývojové disharmonie)
- rozvoje dítěte pro úspěšné zahájení školní docházky
- pomoc při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro dítě s disharmonickým vývojem

Aktuálně je v nabídce PPP akreditovaný vzdělávací program pro pedagogy MŠ, který jsme připravili ve spolupráci se společností MANSIO Brno -   "Rozvoj dítěte v mateřské škole:" program byl nabízen pro období leden-únor 2016, pro minimální počet přihlášených nebyl realizován. V případě zájmu dostatečného počtu pedagogů budeme nabídku tohoto programu opakovat na začátku roku 2017.

 

Školní zralost

O vyšetření školní zralosti žádá zákonný zástupce dítěte – telefonicky, písemně nebo osobně. Vyšetření školní zralosti probíhá v jarních měsících – duben, květen,  žádosti o vyšetření přijímáme v měsících leden a únor.

Rodič mateřskou školu  žádá o vyplnění dotazníku Sdělení MŠ o dítěti, ve kterém MŠ informuje o dosažené úrovni rozvoje jednotlivých poznávacích schopností, adaptability, emoční a sociální zralosti v kolektivu dětí. Vyjadřuje zároveň i svůj postoj k odkladu či nástupu školní docházky.

Rodič svým podpisem na tomto dotazníku dává souhlas ke zpracování osobních údajů.

Žádost o vyšetření školní zralosti podává ale vždy zákonný zástupce, mateřská škola pouze doporučuje, je na rodiči, zda o vyšetření zažádá.

Mateřská škola by měla rodiče v průběhu předškolního období informovat o tom, jak se dítě rozvíjí, které oblasti je třeba posilovat a jak. Pokud pedagogové mateřské školy doporučují odklad školní docházky, rodič by měl znát důvody, které k tomu vedou.

Jak probíhá vyšetření školní zralosti v PPP

Vyšetření je zaměřené na zmapování úrovně rozvoje jednotlivých poznávacích a percepčních  schopností:

- zrakové vnímání
- sluchové vnímání
- řeč (výslovnost, artikulační obratnost, slovní zásoba, vyjadřování)
- grafomotorika (úchop tužky, vedení linií, volná kresba, obkreslování)
- vizuomotorická koordinace – koordinace oka-ruky (překreslování dle předlohy)
- oblast předčíselných představ, prostorové orientace
- pozornost, pracovní zralost
- emoční zralost, schopnost adaptability
- paměť
- všeobecný přehled a vědomosti

Sledujeme vyzrálost jednotlivých oblastí vzhledem k věkové normě, vyrovnanost výkonů v rámci samotného dítěte (výrazné výkyvy v jednotlivých výkonech). Zároveň bereme v úvahu možnosti rodiny, školy, do které dítě nastupuje a schopnost dítěte případné nezralosti s určitou mírou podpory vyrovnat.

S rodiči jsou výsledky vyšetření podrobně konzultovány, navrhovány případně postupy rozvoje, ve výjimečných situacích domluveny následné konzultace či doporučeny edukační a stimulační programy.

PPP odklad školní docházky pouze navrhuje, rozhodnutí o odkladu je vždy na zákonném zástupci dítěte.

V případě, že je důvodem k odkladu školní docházky pouze řečová vada – je nutné kontaktovat SPC, a to i v případě, že je dítě vedeno u klinického logopeda.

Pokud je dítě již klientem jiného školského poradenského zařízení (např. speciálně pedagogického centra), požádá jeho zákonný zástupce o doporučení k  OŠD tam.

Pokud odklad školní docházky doporučí na základě svého vyšetření dětský klinický psycholog, přinese zákonný zástupce  tuto zprávu  do poradny a doporučení mu vystavíme.