• Pobočka Náchod
  • Čekárna

 

Základní informace

Název organizace: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje
Sídlo:                      Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
IČ:                           72049103

Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje (dále jen poradna) je školské poradenské zařízení s právní subjektivitou, jehož zřizovatelem je Královéhradecký kraj.
Činnost poradny jako školského poradenského zařízení je vymezena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

Poradna nabízí diagnostické, poradenské a intervenční služby dětem, žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

Zajišťuje informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů v přípravě na budoucí povolání.

Standardní poradenské služby uvedené v příloze č. 1 k vyhlášce č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, poskytuje bezplatně, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení.

V současné době má poradna pět hlavních a jedno detašované pracoviště na následujících adresách:

Hlavní pracoviště:
Pracoviště Hradec Králové, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
Pracoviště Jičín, Fortna 39, 506 01 Jičín
Pracoviště Náchod, Smiřických 1237, 547 01 Náchod
Pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Pracoviště Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov

Detašovaná pracoviště:
Pracoviště Hradec Králové, Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
(v budově SOŠ a SOU Vocelova)

Činnost centra je v současné době vykonávána pouze na pracovištích v Jičíně a v Rychnově nad Kněžnou, adresy pracovišť centra se shodují s adresami pracovišť poradny.
 
Obě pracoviště se zaměřují na poradenskou pomoc klientům s vadami řeči, s metálním postižením a s poruchami autistického spektra.