• Pobočka Náchod
  • Čekárna


Metodik prevence v PPP

 

  • spolupracuje se školními metodiky prevence formou pravidelných schůzek a besed, osobních, telefonických i e-mailových konzultací, při nichž předává informace o koncepci a aktuálních trendech v prevenci rizikového chování v resortu školství

  • organizuje pravidelná setkání a přednášky pro školní metodiky prevence

  • připravuje a realizuje besedy, přednášky a workshopy pro žáky a studenty na nejrůznější témata z oblasti prevence rizikového chování

  • je garantem minimálních preventivních programů jednotlivých škol

  • formou osobních návštěv ve školách pomáhá řešit aktuální problémy související s výskytem rizikových jevů kterými jsou například šikana, záškoláctví, experimentování s návykovými látkami nebo jejich užívání, gambling, poruchy příjmu potravy,……

  • nabízí pomoc dětem a mladistvým, kterých se zmíněná problematika týká, spolupracuje s rodiči, se školou a doporučuje vhodný postup směřující k případnému řešení dané situace

  • aktualizuje kontakty na dostupná krizová, poradenská a preventivní zařízení, zprostředkovává spolupráci s dalšími státními i nestátními institucemi